fbpx

Perbezaan Diantara Pengarah dan Pemegang Saham

by | Aug 19, 2023 | Business, Contracts, Featured, Law

Walaupun ada syarikat, terutama sekali syarikat SME atau syarikat keluarga, yang mempunyai pemegang saham dan pengarah individu yang sama, harus diingatkan bahawa peranan pengarah dan pemegang saham adalah berbeza dan mempunyai fungsi yang berbeza dalam sesebuah syarikat. Mari kita terokai perbezaan utama antara peranan ini dengan contoh:

 

A. Pengarah
Pengarah ialah individu yang dilantik untuk mengurus dan menyelia operasi harian dan keputusan strategik syarikat. Pengarah mempunyai kewajipan fidusiari untuk bertindak demi kepentingan terbaik syarikat dan pemegang sahamnya. Mereka bertanggungjawab membuat keputusan yang menggalakkan pertumbuhan dan keuntungan syarikat.

 

1. Pengarah Eksekutif

Pengarah eksekutif terlibat secara aktif dalam operasi dan pengurusan syarikat. Mereka mungkin memegang jawatan seperti CEO, CFO atau COO, dan bertanggungjawab untuk melaksanakan strategi dan mengurus sumber syarikat.

 

2. Pengarah Bukan Eksekutif

Pengarah bukan eksekutif biasanya tidak terlibat dalam operasi harian syarikat. Mereka menyediakan perspektif bebas dan memainkan peranan dalam tadbir urus, pengurusan risiko, dan memastikan syarikat mematuhi peraturan.

 

Walaubagaimanapun, harus diingatkan bahawa undang-undang tidak akan membezakan liabiliti diantara Pengarah Eksekutif dan Pengarah Bukan Eksekutif. Tanggungjawab seorang pengarah adalah sama.

 

B. Pemegang Saham
Pemegang saham, juga dikenali sebagai pemegang saham atau ahli, ialah individu atau entiti yang memiliki saham atau ekuiti dalam syarikat. Pemegang saham melaburkan modal dalam syarikat dengan membeli saham, dan mereka mempunyai hak dan kepentingan tertentu dalam hal ehwal syarikat. Kebimbangan utama pemegang saham ialah pulangan pelaburan mereka.

 

1. Pemegang Saham Biasa: Pemegang saham biasa memiliki saham biasa dalam syarikat. Mereka berhak mengundi mengenai perkara tertentu, seperti pelantikan pengarah, keputusan perniagaan utama, dan perubahan kepada perlembagaan syarikat.

 

2. Pemegang Saham Pilihan: Pemegang saham pilihan memegang jenis saham yang disertakan dengan hak keutamaan tertentu, seperti menerima dividen sebelum pemegang saham biasa dan mempunyai keutamaan sekiranya berlaku pembubaran. Mereka mungkin tidak mempunyai hak mengundi yang sama seperti pemegang saham biasa.

 

Perbezaan antara Pengarah dan Pemegang Saham:

 

1. Peranan dan Tanggungjawab:

 

Pengarah mempunyai peranan secara langsung dalam menguruskan operasi syarikat, manakala pemegang saham secara amnya mempunyai peranan yang lebih pasif dari segi pengurusan harian.

2. Membuat keputusan:

Pengarah membuat keputusan strategik, menetapkan dasar dan mengurus syarikat, manakala pemegang saham mengundi keputusan syarikat utama seperti melantik pengarah, meminda perlembagaan syarikat dan meluluskan urus niaga penting.

3. Tugas Fidusiari:

Pengarah berhutang kewajipan fidusiari kepada syarikat dan pemegang sahamnya, manakala pemegang saham tidak mempunyai tugas fidusiari langsung kepada syarikat.

4. Liabiliti:

Pengarah boleh dipertanggungjawabkan secara peribadi untuk tindakan tertentu jika mereka melanggar tugas mereka (termasuk liabiliti dengan LHDN, EPF, SSM dan SOCSO), manakala pemegang saham biasanya tidak bertanggungjawab secara peribadi untuk hutang syarikat melebihi nilai pelaburan mereka.

5. Pampasan:

Pengarah boleh menerima gaji, bonus, dan bentuk pampasan lain untuk peranan mereka, manakala pemegang saham memperoleh pulangan daripada pelaburan mereka melalui dividen dan peningkatan modal.

6. Pengaruh:

Pengarah mempunyai pengaruh langsung ke atas pengurusan dan operasi syarikat, manakala pemegang saham menggunakan pengaruh mereka melalui pengundian mengenai perkara penting.

Ringkasnya, pengarah bertanggungjawab untuk menjalankan syarikat, membuat keputusan, dan memastikan kejayaannya, manakala pemegang saham adalah pelabur yang memiliki sebahagian daripada syarikat dan mempunyai suara dalam keputusan penting. Kedua-dua peranan adalah penting untuk berfungsi dan pertumbuhan syarikat, dengan pengarah memacu operasi dan strateginya, dan pemegang saham menyediakan modal dan pengawasan yang diperlukan.

NIK ERMAN NIK ROSELI Commercial Lawyer

Share This